Thomas-Andreas Põder

Thomas-Andreas Põder has written 64 posts for K&T

Korruptsioonist ja ebaõiglusest EELK (majanduslikus) juhtimises. Repliik kirikukogu eelõhtul

Tuleva nädala alguses (29.–30.11.2021) toimuvale kirikukogule on esitatud otsustamiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) majandusliku juhtimise valdkonda kuuluv eelnõu, mis teeb teise nurga alt puust ja punaseks EELK juhtimise ja „arendamise“ viimaste aastate teoloogilis-sisulise fundamentaalprobleemi, mille süvenemist EELK elus ja kaalu võib-olla mõni ei ole veel tajunud või mõistnud. Arutamisele tulev eelnõu on majanduslik peegelpilt […]

Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus süstemaatilise teoloogia vaatevinklist 

Järgnev on T.-A. Põderi ettekande algkuju, mis konverentsil „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“ kanti ette ligi kahe kolmandiku võrra lühendatult. Austatud üliõpilased ja õppejõud, nii endised kui praegused, kallid kaasvõitlejad, head teoloogiahuvilised! Minu ülesanne on jätkata mõttevahetust küsimuse üle „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“ süstemaatilise teoloogia vaatevinklist. Alustan kolme eelmärkusega teoloogia kohta üldisemalt, teiseks keskendun süstemaatilisele teoloogiale […]

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Issanda tulemise ootus (Lk 12:35–48)

Kallid õed ja vennad Kristuses! Tänase jutluse aluseks on meie kirikukalendris salmid 42–48 Luuka evangeeliumi 12. peatükist. „Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta […]

Usuteaduslik haridus luterlikus vaates

Artikli aluseks on 14. mail 2021 veebikonverentsil „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“ peetud ettekanne. Algselt oli ettekande täiskuju esitatud avaldamiseks ajalehes Sirp. Kuna Sirbis sai ilmuda siiski töödeldud lühiversioon, avaldab K&T selle täies mahus. Austatud Usuteaduse Instituudi (UI) juubelikonverentsist osavõtjad, daamid ja härrad, õed ja vennad! Mul on au ja rõõm vastata konverentsi […]

Astudes välja õigluse eest

Euroopa päeva puhul avaldame mõtiskluse Euroopa evangeelsete kirikute osaduse (EKOE) konsultatsiooni „Astudes välja õigluse eest“ (Tallinn, 5.-7. nov 2008) avapalvuselt (vt kajastust ajalehes Eesti Kirik siit). Konsultatsioon oli osa tööprotsessist, mille käigus koondati ja analüüsiti liikmeskirikute avaldusi ja seisukohavõtte sotsiaaleetilistel teemadel, et tuvastada mustreid, kuidas ja millele toetudes toimub seisukohtade kujundamine, ning kirjeldada ja toetada […]

Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist

Ettekanne konverentsil „EELK identiteet?“ Tartu Pastoraadis, 19.02.2020 (seal kanti ette lühendatud kujul: video 1, 2, 3). – Toim. Austatud kuulajad, kallid õed ja vennad Kristuses! Tänan korraldajaid ettepaneku eest osaleda tänasel konverentsil. Mul on hea meel kõneleda meie kiriku usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhatajana ja lisada tänastele ettekannetele ja aruteludele evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinkel. […]

„Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised“. Saateks eestikeelsele väljaandele

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna (lisaks PDF-kujul). Selle leiab EELK Usuteaduse Instituudi kohdulehelt rubiriigi „Usuteaduskond“ alarubriigist „Kirjastamine“ (õppekirjandus), EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“. Trükitud raamatute arv on piiratud. Neid saab laenutada Tartu Ülikooli ja EELK […]

Usk on elu – usutunnistus on elutunnistus (Jh 20:19-31)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: […]

Kiriku lauluraamatu olemus ja kavandatava lauluraamatu proovikivid dogmaatika vaatenurgast

1. Järgnev ettekanne on peetud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku lauluraamatukonverentsil (26.–27.10.2018 Tartu Pauluse kirikus). Kõigepealt vastan põgusalt küsimusele, miks üldse arvestada lauluraamatu koostamisel teoloogia ja dogmaatika vaatenurka, ning keskendun seejärel kiriku lauluraamatu ülesandele ja kohale kiriku elus. See on laadilt põhimõttelisem arutlus kiriku lauluraamatu tähenduse üle evangeelse luterliku dogmaatika seisukohalt. Nõnda visandatud kiriku lauluraamatu olemuse […]

Reformatsiooni juubeliga seotud tekstid ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010-2017

Alates 31. oktoobrist 2014 on reformatsiooni juubeli logo abil tõstetud ajakirja Kirik & Teoloogia avalehel esile „Reformatsiooni juubeliga seotud tekste ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010–2017“ (vt allpool). Sellesse nimekirja koondasin ma aastate vältel ühtekokku 305 ilmunud teksti kirjed, millele kursoriga vajutades jõuab teksti endani. Tekstid on rühmitatud temaatiliselt ja žanrite kaupa. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English