Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit has written 20 posts for K&T

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna Martin Junge 1. Sissejuhatus: Piibel ja selle tõlgendamine kui luterlike kirikute tähelepanu kese 2. Mida tähendab sola scriptura? Piibli lugemine luterliku reformatsiooni valguses 2.1. Lutheri piiblikäsitus ja eksegees 2.2. Sola scriptura ja kiriku traditsioon 2.3. Mõistmise paradoks: ilmutus ja tõlgendus 3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval 3.1. Piibli kontekstuaalne tõlgendamine kultuuride paljususe olukorras 3.2. […]

Soolise õigluse põhimõtted, 2. osa

Vt artikli esimest osa siit. Osadus teel soolise õigluse poole LML jätkab soolise õigluse saavutamiseks meetmete väljatöötamisega ja oma põhimõtete järgi elamisega nii organisatsiooni kui ka selle erinevate struktuuride tasandil: Üheksandal peaassambleel Hongkongis nimetati osaduse üheks keskseks ülesandeks soolise võrdõiguslikkuse taotlemist: soo ja võimu teemadel kõnelemine teoloogilisest ja piibellikust usu perspektiivist, mida käsitletakse õigluse ja […]

Soolise õigluse põhimõtted, 1. osa

Eessõna Piibli üleskutse õigluse eest seista on meie osaduse enesemõistmise keskmes. Jumala arm vabastab meid, liidab meid Kristuses ühte ja võimaldab elada ja üheskoos töötada õigluse, rahu ja lepituse heaks. Luterlik Maailmaliit (LML) on võtnud endale kohustuse olla kaasav organisatsioon ja võimaldada naistele ning meestele täielik ja õiglane osalemine kiriku ning ühiskonna elus, selle otsustamisprotsessides, […]

Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 2. osa

Vt dokumendi esimest osa siit. – Toim.   3.4 Vastutustundliku otsuselangetamise allikad Kogukonnas tekkinud keeruliste küsimuste valguses pöördume taas meie identiteedi südameks olevate andide poole. Allpool on esitatud mõned ressursid, mis võivad osadust suunata püüdlustes välja selgitada, kuidas mitmekesisuse keskel koos elada. Nende ülesehitus on koostatud nii, et alustada Sõnast kui meie identiteeti kujundavast kesksest […]

Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna (Martin Junge) 1. Luterlike kirikute osadus – and ja ülesanne 2. Osaduse and 2.1. Luterliku Maailmaliidu kogemused ühesoleku annist osaduses 2.2. Osadus on and 2.3. Ühesoleku andi teostatakse ühtsuses ja mitmekesisuses 3. Ülesanne: märgata ja elada osadust 3.1 Autonoomia ja vastutus 3.2 Ühine otsustamine 3.3 Erimeelsused osaduses 3.4 Vastutustundliku otsuselangetamise allikad 3.4.1 Evangeelium […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus – Naised ordineeritud ametis: meie jagatud eesmärk

Kutsutuna vabastava Jumala armu poolt Kristuses rääkima tõde armastusest üksteise vastu on Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu, mis kogunes 15.–21. juunil 2016 Lutheri linnas Wittenbergis Saksamaal, sügavalt kurb ja murelik Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinodi 3. juuni otsuse pärast. LELK, mis alustas naiste ordineerimist 1975. aastal, on konstitutsioonilise muutusega taandanud nüüd ordineeritud ameti ainult meestele […]

Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus Läti sinodi otsuse kohta

3. juunil hääletas Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinod kiriku põhikirja muutmise ettepaneku poolt. See ettepanek seab soolised piirangud kirikuõpetajaks saamisele, võimaldades seda üksnes meestele. Luterlik Maailmaliit (LML) avaldab kurbust selle üle, et Läti kirik on otsustanud irduda liikmeskirikute ühisest teekonnast ja valdavast praktikast. LML oli nimetatud muudatusettepanekust teadlik juba enne sinodit ja jälgis murega […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus dokumendi „Tervitades võõrast“ kohta

17. juunil 2014 võttis Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu vastu  järgneva avalduse: 12.- 17. juunil 2014 Medanis, Indoneesias kohtunud LML-i nõukogu peab oluliseks seniseid kinnitusi, mida usujuhid väljendasid 2013. a juunis avaldatud ja toona LML-i nõukogu poolt toetatud seisukohavõtus „Tervitades võõrast“. Paljud usujuhid ja sekulaarsed organisatsioonid on allkirjastanud selle dokumendi, mis koostati LML-i eestvedamisel koos ÜRO pagulasameti […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus: Pikaleveninud konfliktid ja ülekoormatud humanitaarabi

Luterliku Maailmaliidu nõukogu on mures ÜRO pagulasameti (UNHCR) raporti pärast, mis avaldati 18. juunil 2015. Maailmas on praegu ligi 60 miljonit inimest, kes on pidanud konfliktide, tagakiusamise ja inimõiguste rikkumiste pärast kodu jätma. Seda on rohkem kui kunagi varem pärast II maailmasõda. UNHCR-i aruande kohaselt pidi aastal 2014  põgenema rohkem inimesi kui ühelgi teisel aastal […]

Luterlik Maailmaliit kutsub üles palvetama rahu eest Ukrainas

Luterliku Maailmaliidu nõukogu võttis 16. juunil vastu järgmise avalduse: 11.-17. juunil 2014 Indoneesias Medanis kogunenud Luterliku Maailmaliidu nõukogu on sügavalt mures  konflikti pärast Ukrainas, mis on alates 2013. a detsembrist ägenenud ning mille tagajärjel on praeguseks elu kaotanud juba peaaegu 400 inimest. Kuigi konflikti kese asub Ukrainas, võib see destabiliseerida tervet Euroopat. Meie liikmeskiriku, Ukraina […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English