Liina Kilemit

Liina Kilemit has written 10 posts for K&T

Eesti Kirikute Nõukogu värskeimast religioonisotsioloogilisest küsitlusest varasemate taustal

Tartu Ülikoolis leidis 11. novembril aset Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna koostöös korraldatud interdistsiplinaarne konverents, milles käsitleti Eesti elanike maailmapilti uuringu „Elust, usust ja usuelust 2020“ (edaspidi EUU) andmetele toetudes. Võib julgelt öelda, et EUU religioonisotsioloogilistel uuringutel on Eesti konteksti arvestades juba aukartustäratav ajalugu. Tegemist on suure valimiga küsitlustega (1000 või enamgi […]

Kristlike kogudustega liitumise põhjusi käsitlevast doktoritööst

Käesoleva artikli autor kaitses 2. märtsil Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö, mille eesmärgiks oli selgitada, miks liituvad inimesed tänapäeva Eestis kristlike kogudustega. See samm ei ole meie kaasaegses kultuurilises kontekstis enam sugugi mitte tavapärane ja võib tekitada ümbritsevates inimestes imestust ja võõristust. Okupatsiooniaegsest ateistlikust survest tingitud aastakümnete pikkune katkestus kristlike traditsioonide edasikandumises on loonud soodsa pinnase […]

Konverentsist „Uus Testament: kirik ja misjon“ sotsioloogi pilgu läbi

4. aprillil 2019. a. toimus EELK Usuteaduse Instituudis konverents „Uus Testament: kirik ja misjon“. Ettevõtmine oli jätkuks juba traditsiooniliseks kujunenud igakevadiste Uue Testamendi teemaliste konverentside sarjale, mille eestvedajaks on olnud professor Randar Tasmuth. Seekordne konverents oli oluliselt laiema haardega kui eelmised, sidudes omavahel kristliku misjoni aluseid puudutavad Uue Testamendi alased teadusettekanded ja kogemuste vahetamise kaasaegsete […]

Eestlaste ja mitte-eestlaste ootused kirikute sotsiaalsele rollile Eestis – kas kaks erinevat nägemust?

Artikkel tugineb Eesti Sotsiaalteadlaste 10. aastakonverentsil „Eesti 100 – teel avatusele“? peetud ettekandele „Eestlaste ja mitte-eestlaste ootused kirikute sotsiaalsele rollile Eestis – kas kaks erinevat nägemust?“. Püüan pealkirjas esitatud küsimusele vastata Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud ja uuringufirma Saar Poll poolt läbi viidud küsitlusuuringu „Elust, usust ja usuelust“ 2015. aasta uuringuetapi (edaspidi lühendatult EUU 2015) andmestiku […]

Sotsioloogi pilguga raamatust „Kuhu lähed, Maarjamaa?“

Novembrikuu 22. päeval tutvustas Eesti Kirikute Nõukogu Muuga Sadama Meremeeste Kodus mitmeaastase töö tulemusena sündinud raamatut „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ Et anda vähegi aimu teose haardest, piisab ilmselt juba mainimisest, et kogumikul on 46 autorit ja see koosneb kolmest suhteliselt iseseisvast osast: 2015. aasta uuringu „Elust, usust ja usuelust“ tulemuste tutvustusest, arutlusest tänapäevaste misjonivõimaluste üle Eestis […]

Kirikute ja kogudusega liitumise põhjustest kahe küsitluse alusel

Eelmisel aastal Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel läbi viidud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust“ järjekordne etapp[1] keskendus Maarjamaa kristlaskonnale. See tähendab, et ankeedis oli tavapärasemast enam küsimusi, mis olid suunatud neile, kes on liitunud mõne kiriku või kogudusega. Nii näiteks esitati esmakordselt Eesti suurima religioonimonitooringu ajaloos ka küsimus selle kohta, miks inimesed on liitunud mõne […]

Uue vaimsuse seminarist Usuteaduse Instituudis

Lõppenud aasta detsembris toimus Usuteaduse Instituudis seminar, mis leidis jooksvas uudisvoos kahjuks vähe kajastamist. Ehk oli põhjuseks pühade-eelne kiirustamine või asjaolu, et seminar toimus formaalselt tavapärase loengukursuse raamistikus, kuid lõpuks väiksema teaduskonverentsi mõõtu kasvanud üritus oleks väärinud kindlasti suuremat tähelepanu. Õnneks vähese kuulajahuvi all see põnev seminar küll kannatama ei pidanud, mille kohta andis tunnistust […]

Valmis uuring EELK koguduste kokkupuudetest muukeelsete ja teiseusulistega

EELK Usuteaduse Instituudi töörühm osaleb käesoleval aastal rahvusvahelises Grundtvigi projektis, mille esimese sammuna viis iga osalev maa läbi uuringu, heitmaks pilku sellele, kuidas suhestuvad omavahel maa põhirahvuse enamuskirik ja etnilised või usulised vähemused. Meie uurimisküsimuseks sai seega: kuidas EELK kogudused nendes piirkondades, kus on rohkem muukeelseid inimesi, ja olukorras, kus on rohkem teistesse konfessioonidesse kuulujaid, […]

Mida näitavad viimase rahvaloenduse andmed eestimaalaste usust?

Statistikaameti (REL2011) küsimus „Kas Te peate omaks mõnda usku (religiooni)?“ mõõdab pigem identiteeti (meie konteksti arvestades siis eelkõige rahvusliku identiteedi foonil) kui kuuluvust või tegelikku usulist käitumist ja tõekspidamisi. Religioonisotsioloogilised valimuuringud vaatlevad tavaliselt inimese religioossust komplekselt, võttes arvesse samaaegselt selle väga erinevaid tahke, nagu näiteks seda, kui sageli inimene käib kirikus, palvetab, loeb Piiblit. Seetõttu […]

Raamat Eesti elanikkonna vaimulaadist

Aasta alguses ilmus Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) egiidi all ning Eerik Jõksi koostatuna ja toimetatuna artiklite kogumik „Astu alla rahva hulka. Artikleid ja arutlusi Eesti elanikkonna vaimulaadist“. Raamat algab poetess Anna Haava ridadega luuletusest „Astu alla“: „Astu alla, rahva hulka, / Õpetaja, karjane, / Et ei kasvaks kuristikud, / Kaljud teie vahele.“ Haava luuletus on […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English