Indrek Peedu

Indrek Peedu has written 7 posts for K&T

Religiooniuuringud, nüüd ja edaspidi

Olles seatud siinse konverentsi viimase teemapaneeli eeskõnelejaks, leian end religiooniuuringute esindajana õige omapärasest situatsioonist. Tuleb mõtiskleda selle üle, kuhu on minemas Eesti teoloogia ja tuleb seda teha iseenda valdkonna vaatenurgast. Ja on näha, et vaikimisi eeldatakse nende kahe asjaolu omavahelist tihedat seotust. Ent ometi, vaadelda neid asju religiooniuuringute seisukohast tähendab kõigist eelnevatest sektsioonidest märkimisväärselt erinevat […]

Religiooniuurija positsioonist evolutsioonilises religiooniuurimises

Umbkaudu kümne kuu eest Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud doktoritöö võinuks vabalt kanda ka sellist pealkirja ja see poleks sugugi ekslik olnud. Ent päris nii kaugele ma lihtsustamisega ei läinud ja nii seisis informatiivsuse ja täpsuse huvides töö kaanel ikkagi „Positioning the Scholar: Issues of Epistemology and Methodology in the Evolutionary Study of Religion“. Sellise, esmapilgul […]

Religiooniuuringutest uues teoloogiasissejuhatuses

Religiooniuuringute ja teoloogia omavahelise suhte, sisuliste erinevuste ja sarnasuste teema on usuteaduslikes mõttevahetustes üks püsivamaid arutluskohti. Nõnda on loogiline, et hiljuti eesti keeles ilmunud David F. Fordi teoloogiasissejuhatuses („Teoloogia. Põgus Sissejuhatus.“ Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014) leiab põgusalt käsitlemist ka see küsimus (lk 28–32). Ometi tuleb Fordi sellekohast argumentatsiooni pidada teataval määral problemaatiliseks. Kuivõrd aga võib […]

Algusaja ja neutraalsuse problemaatika religiooniuuringutes

Guy G. Stroumsa, „A New Science. The Discovery of Religion in the Age of Reason“ (2010) Kust algab ajalugu? Kuidas tõmmata piiri millegi ajaloo ja kõige eelneva, „kuid päriselt siiski mitte selle“ vahele? Kahtlemata on tegu ühe kõige igiammusema küsimusega ajalooteadustes üldse. Kui välja jätta puhtalt formaalsed algused (ehk: konkreetselt mis päeval vallutati see või […]

Religiooni kui üldmõiste rakendatavuse problemaatika: Jason Ānanda Josephson

Jason Ānanda Josephson, “The Invention of Religion in Japan” (2012). Jason Josephsoni värske raamat on väga heaks jätkuks viimati käsitletud Wilfred Cantwell Smithi raamatule. Tegu on ühe sellise raamatuga, mis oma probleemiasetuses ja lähenemises tugineb olulisel määral küsimustele ja uurimismeetoditele, millele Smith 50 aasta eest aluse pani. Kui nüüd arvestada kõigi nende raamatute ja artiklite […]

Peatükk religiooniuuringute klassikast: Wilfred Cantwell Smith

Wilfred Cantwell Smith, „The Meaning and End of Religion“ (1962). Tõenäoliselt pole liialdus väita, et W. C. Smithi raamat on üks mõjukamaid, mis 20. sajandi religiooniuuringutes üldse on ilmunud. Ometi muutus selle olulisus ilmseks alles mõned aastakümned pärast tema ilmumist, kuivõrd alles siis jõuti ka laiemalt tõdemuseni, et juba Smithi püstitatud küsimused ja probleemid on […]

Distsiplinaarsetest jaotumistest, teoloogiast ning meditsiinist

Seoses oma raamatu „Kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani“ avaldamisega andis Riho Saard Postimehele intervjuu. See võinuks jääda igati tavaliseks intervjuuks, milletaolisi erialaste raamatute avaldamisega ikka kaasneb, kuid Saard ei piirdunud tavapärasega, s.t raamatu tähtsuse selgitamise, mõningate lugemist innustavate viidete õhkupaiskamise ning lõpus paari üldsõnalise vihjega igapäevaelu kohta. Selle asemel otsustas ta arutleda küsimuse üle, miks […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English