Alver Aria

Alver Aria has written 10 posts for K&T

Tahte kujunemisest kristlikus ettevõtluses

Sissejuhatus Äritegevuse globaliseerudes peaksime huvituma, milline on religioossuse mõju äritoimingute läbiviimise varieeruvusele. Lihtsam on alustada mõistmist kristlikust ettevõtlusest – mida kristlik ettevõtja mõistab eduna, kuidas tajutakse edukuse määra ja kuidas toimib käitumiskontroll. Äriline toimingute valimine tähendab eksimuse riski. Otsustamisel kahtleb ettevõtja käitumise õigsuses. Ettevõtluses tekkivate religioossete kahtluste üle on otstarbekas mõtiskleda, sest vastused võimaldavad aru […]

Mõtisklusi via negativa rakendamisest pühakirja mõistmisel

Eesmärgi seadmine  Mõtiskluse lähtekohaks on jumala olemuse mõistmise katse via negativa (via negationis). Via negativa käsitleb jumalat inimlikus mõistes tunnetamatuna ja inimkeeles kirjeldamatuna – me ei saa öelda, mis või milline jumal on, vaid mida kindlasti jumala kohta öelda ei saa. Eesmärk on näidata, kuidas usklik saab via negativa põhjal teha järeldusi pühakirja olemuse kohta ning mõningatel juhtudel ka valida tunnetusmudeli alusel sobivaid tegusid.  Jumala […]

Ahnus ja kiriku suhtumine ahnusesse

Sissejuhatus Ahnuse puhul peame mõistma motiive, emotsioone ja eneseõigustusi. Religioosselt on ahnus patt. Artiklis antakse ahnuse tunnused, ressursi jaotamise dilemma mudel, voorusliku käitumise käsitlusi ja analüüsitakse kiriku positsiooni ahnes ühiskonnas. Kiriku rollist lähtudes – kas kirik peaks andma sotsiaalseid hinnanguid ja sekkuma sekulaarsesse arutelusse vara kuhjumisest väheste kätte ning varanduste omandamise vägivaldsetest ja pettusel rajanevatest […]

Ülim reaalsus ilma jumalata

Sissejuhatus Sotsiaalse keskkonna üheks uurimise võimaluseks on jaotada indiviidid kaheks – religioossed ja mitte-religioossed isikud. Mingis osas kattuvad religioossetel ja mittereligioossetel isikutel eetilised standardid ja hoiakud, mingis osas kehtestab religioosne narratiiv religioossele inimesele teistsuguse käitumise ja tarbimise mustri. Erisus pakub majandusteadlastele huvi seoses nõudlusega religioosse kvaliteediga toodete ja teenuste järele ning tehingukulude võimaliku tasemega. Üheks […]

Religioossuse mõju tarbimislepingute keerukusele

Sissejuhatus Suhtumist religiooni peetakse Lääne ühiskonnas privaatsfääriks. Kaupade või teenuste pakkumisel võib huvitumine partnerite religioonihoiakutest olla põhjendatud, tagamaks ühesugune arusaamine lepingute sõlmimise võimalikkusest ja täitmisest. Mida täpsemalt teab müüja või teenindaja ostja eelistusi, seda täpsema pakkumise saab ta teha – religioonid kehtestavad kaupade omadustele ja omandamise korrale piiranguid. Pühakirjas loetletud kaupade ja teenuste  tarbimine pole […]

Vaimuliku dilemmad pihtimisel

Uurimisküsimuse püstitamine Migratsioon toob kaasa isikute saabumise, kelle taustast teavad sihtriigi elanikud vähe või üldsegi mitte. Nende hulka kuuluvad põgenikud ja välismaalt saabunud tööjõud. Ühelt poolt on põgenikud kannatajad, samas selgub mõnikord nende osalemine rahvuslike või religioossete gruppide võitlusrühmades või ka lihtsalt osalemine massilise vägivallas. Uuritava teemaga edasiminekuks kirjeldame arutelu all olevat situatsiooni: Vaimulik on […]

Religioossuse mõju tehingute läbirääkimise stiilile

Sissejuhatus Läbirääkimistel võidakse saavutada kokkulepe kas koostöös ühist tahet sõnastades või ühe poole tahet peale surudes. Võlaõigussuhtes eeldatakse poolte õiguslikku võrdsust, lepingupartnerid peavad samal tasemel huvituma väljundist ja saama kasu nende poolt aktsepteeritaval määral (sümmeetria ja efektiivsus). Majandusteaduses eeldatakse tehinguotsuste lähtumist enesekasust. Indiviidid mõistavad erinevalt enesekasu sisu, taotlevad seda erineval viisil ning ulatuses. Järeleandmine partnerile […]

Tehinguusalduse religioossed aspektid

Usaldusriskide analüüsi alused Ühiskonna koostoimimine nõuab usaldust. Usaldusel põhineb indiviidide koostöö – vahetatav informatsioon on suures osas tõene ning lubadused kehtivad. Artiklis vaadeldakse usaldust  kaubanduslepingutes ning kaubanduseetika seost religioossusega. Tehinguteks on kaupade ja muude rahaliselt mõõdetavate väärtuste vahetus või kokkulepitud eesmärgi saavutamiseks panustamine. Tehing jaotub läbirääkimisteks ja lepingu sõlmimiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks. Lepingu sõlmimisel […]

Religioossete sõnumite kodeerimine ja dekodeerimine kaubanduslikes lepingutes

Sissejuhatus Rändekriisi tingimustes on üks olulisemaid küsimusi migrantide kohanemine sihtriigi kultuuriga ja migrantide kultuurierisuste aktsepteerimine põliselanike poolt. Paljud migrandid saabuvad religioossetest ühiskondadest, kus religioon ei sätestata mitte ainult usuliste rituaalide läbiviimist, vaid reguleerib ka igapäevatoiminguid. Lääne kristlikus kultuuriruumis on mõeldamatu lepingute sõlmimisel ja täitmisel viitamine Piiblile ja teoloogide arvamustele, islamis sätestab šariaat nii tehingute võimaliku […]

Religioonihoiakute avaldamine

Sissejuhatus: uuringu eesmärgid ja metoodika Sotsiaalse vahetuse teooria kohaselt astuvad indiviidid üksteisega kontakti omandamaks puuduolevaid materiaalseid või sotsiaalseid hüviseid, samuti koostöö raames liitmaks enesel puuduolevaid ressursse. Empiirilise uurimistöö raames paluti vastajatel ette kujutada müügitehingut ning selle raames anda hinnang mitmesugustele väidetele. Üks väidetest hõlmas olukorda, kus üks pooltest või mõlemad kontakti pooled avaldavad oma usulise […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English