Uudised ja oikumeenia

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee sõnum

Foto: LML/Albin Hillert

10.–16. mail Namiibias toimunud Luterliku Maailmaliidu (LML) 12. assamblee peateema oli „Jumala armu poolt vabastatud“, selle raames arutleti kolmel alateemal: lunastus pole müügiks, inimesed pole müügiks, loodu pole müügiks.

 

Vabastatud Jumala armu poolt

Assamblee sõnum kinnitab, et LML-i puhul on tegemist osaduskonnaga, mis on oma elus ning enesemõistmises vabastatud Jumala armu poolt. Delegaadid tunnustasid LML-i osaduskonna andi ning ülesannet pühenduda lepitamisele, osaduskonna ehitamisele ning prohvetlikule diakooniale. Delegaadid rõõmustasid ka LML-i oikumeenilise töö ning selle viljakuse üle. Religioonidevaheline dialoog ning koostöö ühise hüve eest kiideti heaks, kuid märgiti ka, et vajalik on arendada pädevust interreligioossete perede pastoraaltöös.

Assamblee kinnitas ÜRO 2030 jätkusuutliku arengu eesmärkide agenda ning kutsus üles kirikuid kõikides maades pühenduma unustatud ning kõrvale jäänud inimeste eest hoolitsemisele.

 

Lunastus pole müügiks

Delegaadid märkisid, et „lunastus ei saa olla müügiks, sest seda ei saa omada“, kuna Jumal on Kristuses selle andnud vabalt. Just nagu Martin Lutheri ajal, öeldi ka nüüd, et „tänapäeval on lunastus tehtud kaubanduslikuks viisidel, mis manipuleerivad, pressivad välja, ehitavad võltslootusi ja isegi tapavad. Lunastuse valesid tõlgendusi, sh eduevangeeliumi levimine, müüakse jälle turuplatsidel.“

 

Inimesed pole müügiks

Delegaadid märkisid, et ristimine võimaldab kristlastel osaleda Jumala töös „Jeesuse järgijatena, kaastöölistena õigluse, rahu ja lepitamise edendamisel“. Kirikutel paluti vastu seista majanduslikele ja poliitilistele ideoloogiatele, mis muudavad inimelu kaubaks. Selle asemel tuleks edendada inimeste kaasamist osaduskonna, jumalateenistuse ja diakooniatöö kaudu.

Delegaadid märkisid, et jätkata on vaja põgenike ja migrantide eest kõnelemist ning toetada liikmeskirikuid, et kasvaks nende võimekus võtta vastu ning toetada põgenikke.

 

Täielik osalemine täiskogul

Delegaadid kiitsid assambleed LML-i kvootide täitmise ees: assambleel osalenutest olid 40% mehed, 40% naised ning 20% noored. Samas teadvustati, et selline proportsioon ei ole saavutatud kirikutes kohalikel tasanditel. Noori kiideti nende aktiivsuse eest kliimamuutuste eestkõnelejatena ning põlvkondade vaheliste dialoogide eest.

 

Loodu pole müügiks

Assambleel tunnistati Jumalat kui relatsioonilist Jumalat, kes loob ja elustab loodut, kui kogu loodu allikat. Delegaadid mõistsid hukka inimeste kasvavad tarbimisharjumused. „Kogu loodu ägab tasakaalutuse, ülekasutamise ning ärakasutamise all“.

Osaduskonna liikmeid kutsuti üles vastupanu osutama „kiusatusele ja valetõlgendusele tegutseda kui isandad, kes valitsevad loodu üle, vaid pigem [tegutseda] kui karjased, kellel on vastutus“ hoolitseda loodu eest.

 

Jumala armu poolt vabastatud – kutse, mida me jagame

Assamblee sõnum identifitseerib osaduskonda kui andi ning ülesannet. „Vabastatud armust usu kaudu oleme me vabastatud olema kirik ligimese teenistuses. Jagagem täielikult üksteise rõõme ja muresid; palvetagem üksteise eest ja jagagem oma ressursse, nii vaimseid kui materiaalseid, kus iganes võimalik.“

„Me oleme vabastatud Jumala armust ja lähme välja rõõmsalt, et võtta vastu see kutse,“ võtab assamblee oma sõnumi kokku.

 

Loe assamblee sõnumi täisteksti pressiteate lõpus asuval aadressil.

 

Allikas LML.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English