Uudised ja oikumeenia

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus – Naised ordineeritud ametis: meie jagatud eesmärk

LWF Logo Tagline Stand ENKutsutuna vabastava Jumala armu poolt Kristuses rääkima tõde armastusest üksteise vastu on Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu, mis kogunes 15.–21. juunil 2016 Lutheri linnas Wittenbergis Saksamaal, sügavalt kurb ja murelik Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinodi 3. juuni otsuse pärast.

LELK, mis alustas naiste ordineerimist 1975. aastal, on konstitutsioonilise muutusega taandanud nüüd ordineeritud ameti ainult meestele ja seega jätnud naised kõrvale kirikuelu täielikust osasaamisest. Mõistame LELK-i tegevust kui sammu tagasi ühisel teel, mida LML on järginud viimased 32 aastat.

Meenutades viite järjestikust LML-i täiskogu (alates 7. täiskogust Budapestis 1984. aastal kuni 11. täiskoguni Stuttgartis 2010. aastal) on osaduskond õhutanud oma liikmeskirikuid palvemeelselt tunnustama ja kinnitama naiste teoloogilist väljaõpet, nende juhtimistööd, nende teenimisametit ning nende, nii ilmikute kui vaimulike, täielikku kaasamist kirikusse:

„Me kutsume liikmeskirikuid üles sätestama kohaseid seadusi ja regulatiivseid põhimõtteid, mis võimaldaksid ja kindlustaksid naistele koha juhtpositsioonidel – nii vaimulikel kui ka ilmalikel – ning võimalused taotleda teoloogilist haridust“ (LML-i täiskogu, Stuttgart, 2010).

Nentides, et ordinatsioon ei ole õigus, vaid pigem kutsumus, nendime me ka seda, et naiste annete piiramine ja välistamine kiriku sees ja kiriku jaoks devalveerib kõiki naisi ja suurendab nende diskrimineerimist nii kirikus kui ka ühiskonnas.

Nentides ka seda, et mitte kõik liikmeskirikud ei ole naiste kaasamise teel ordineeritud ametisse sama kaugel, et mõned liikmeskirikud alles liiguvad naiste täieliku kaasamise ja osaluse poole, oleme veendunud, et piibellik tunnistus oma avaruses ja ulatuses austab kõigi Jumala näo järgi loodute võrdsust ning tunnustab kõigi nende andeid, kes on ristimises saanud ühe ja sama Vaimu kaudu uueks looduks.

Ühtsus Kristuses ületab etnilised, sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused: „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses“ (Gl 3:28). Üks selle piibelliku tunnistuse praktilise väljenduse külgi on naiste ja meeste täielik ühtsus Kristuses. Kirikus on naiste ja meeste võrdsus väljendatud ja elatud kui Jumala valitsuse märk selles maailmas. Seega ei ole naiste ja meeste diskrimineerimine kirikuelus mõeldav. Igasugune diskrimineerimine seal, kus naised peaksid osalema kiriku teenimisametis (sh ordinatsioon), kahjustab kiriku missiooni täitmist selles maailmas, sest see on vastuolus Jumala valitsuse loomusega.

Me jagame meie LELK-i õdede ja vendade valu ning kurbust, mille on kaasa toonud vaimulikuameti taandamine ainult meestele. Me usume, et kogu kirik ja meie kogu osaduskond kannatab, kui naiste teenimise ande ei väärtustata ega lasta neil täielikult avalduda.

Kurvastades lahknemise haava üle LML-i osaduskonnas ja LELK-is, pühendame ennast ühtlasi meie liikmeskirikule jätkuva vastastikuse dialoogi ja suhte abil, isegi kui see on raske ning meil on lahkarvamused. Dialoogis olemine on siiras üksteise armastamise väljendus. Me kõnnime solidaarselt oma LELK-i õdede ja vendadega, kuulame LELK-is juba ordineeritud naiste hääli ning Naised Teoloogias Assotsatsiooni Lätis ka edaspidi.

Meenutame oma viimase Stuttgarti assamblee otsust meie liikmeskirikute jaoks pühenduda „[s]iirale, praktilisele ja efektiivsele LML-i põhimõtete ja otsuste rakendamisele naiste täieliku osalemise küsimuses kirikuelus – ja LML-i osaduskonnas – ning ühiskonnas“.

Seega me õhutame LELK-i uuesti kaaluma oma otsust, et me võiksime taas käia koos teel ühise eesmärgi suunas, milleks on naiste osalemine ordineeritud ametis.

Liikudes Kristuse evangeeliumi tõttu reformitud kiriku 500 aasta ühise meenutamise suunas, ootame ja peame oluliseks, et 2017. a toimuval LML-i 12. täiskogul Windhoekis Namiibias jätkuvalt hoitaks ja uuesti kinnitataks LML-i pikaajalist seisukohta naiste kohta ordineeritud ametis.

 

Allikas: LML

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English